Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Andere Chocolade
Vestigingsadres:
Willem Loréstraat 62
8921 CL Leeuwarden
KvK: 63856417
BTW nr: NL153615783B02

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Andere Chocolade levert. Om een bestelling van Andere Chocolade te kunnen ontvangen dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op anderechocolade.nl en de consument wordt er aandachtig op gemaakt dat de algemene voorwaarden hier te vinden zijn.
2.4 Andere Chocolade behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Bestelling
3.1 Andere Chocolade accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen binnen Nederland tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen zijn inclusief 6% BTW en, zolang niet anders overeengekomen, exclusief verzendkosten binnen Nederland.
4.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.3 Kortingscodes voor de doorlopende chocoladeverzekering gelden alleen voor de 1e box. Voor de daaropvolgende boxen wordt de reguliere prijs berekend.
4.4 Alle prijzen op anderechocolade.nl zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van eventuele zet- en drukfouten is Andere Chocolade niet aansprakelijk.
4.5 Andere Chocolade behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van het contract te wijzigen, waarbij Andere Chocolade uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Artikel 5. Betaling
5.1 De betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso of indien overeengekomen per betaling vooraf d.m.v. een overschrijving met iDeal.
5.2 De automatische incasso vindt plaats in de laatste week van de maand.
5.3 Indien de betaling per automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, zal Andere Chocolade eerst proberen op een nieuwe datum te incasseren. U wordt over deze fatale termijn per mail ingelicht. Indien u geen gehoor heeft gegeven aan de oproep tot betaling heeft Andere Chocolade het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien de betaling van de incassomachtiging niet plaats heeft kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Artikel 6. Levering
6.1 De door Andere Chocolade gegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Het overschrijden van deze levertijden geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren.
6.2 De plaats van levering is het opgegeven adres door de consument aan Andere Chocolade.
6.3 Retourneren van de door Andere Chocolade geleverde producten is niet mogelijk in verband met bederving en veroudering van de producten.

Artikel 7. Opzegtermijn
7.1 Het abonnement op ‘Doorlopende Chocoladeverzekering’ kan maandelijks worden opgezegd. Dit kan geschieden per mail of via het opzegformulier op de website. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Een opzegging heeft pas werking wanneer deze bevestigd is door Andere Chocolade.
7.2 Het abonnement op ‘3 maanden Chocoladeverzekering’ stopt automatisch na 3 maanden. Dit abonnement kan niet tussentijds worden stopgezet. Restitutie na betaling is ook niet mogelijk.
7.3 Het abonnement op ‘6 maanden Chocoladeverzekering’ stopt automatisch na 6 maanden. Die abonnement kan niet tussentijds worden stopgezet. Restitutie na betaling is ook niet mogelijk.

Artikel 8. Garantie
8.1 Andere Chocolade doet haar uiterste best om enig gebrek aan geleverde producten te voorkomen. Bij eventuele fouten zijn de wettelijke bepalingen omtrent garantie van kracht.

Artikel 9. Overmacht en aansprakelijkheid
9.1 Andere Chocolade is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt elke oorzaak of omstandigheid verstaan, welke in redelijkheid niet voor het risico van Andere Chocolade dient te behoren. De volgende oorzaken en omstandigheden behoren uitdrukkelijk tot overmacht: elektriciteitsstoringen, problemen met het internet en e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, nalatigheid van derden, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers en dienstverleners, temperatuuroverschrijding tijdens transport, smelting van goederen tijdens transport en ziekte van onze medewerkers.
9.3 Andere Chocolade is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10. Privacy
10.1 Op het e-mailadres na worden de door de besteller aan Andere Chocolade verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
10.2 Het mailadres dat wordt verstrekt tijdens het afrekenen zal gebruikt worden om de besteller verder te informeren over Andere Chocolade

Artikel 11. Diversen
11.1 Op overeenkomsten met Andere Chocolade is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De naam Andere Chocolade en het beeldmerk en ander materiaal op de website zijn voorbehouden aan Andere Chocolade en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Andere Chocolade worden gebruikt.